Podatki i opłaty lokalne

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku

Podstawa: Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,93 zł
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 4,71 zł
  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni: 0,49 zł
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni: 3,09 zł
  5. pozostałych od 1 m2 powierzchni: 0,35 zł
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,79 zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej: 23,47 zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 10,98 zł
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,78 zł
  5. gospodarczych służących do celów bytowych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 5,10 zł
  6. garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,90 zł
 3. Od budowli: 2% ich wartości z wyjątkiem budowli wchodzących w skład infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla których stawka wynosi 0,5%.

Podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty w 2019 roku

Podstawa: Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

Średnia cena skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok wynosi 48,92 zł za 1 kwintal.


Wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych w 2019 roku

Podstawa: Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:
  1. dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 14,00 zł miesięcznie.
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 28,00 zł miesięcznie.
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 42,00 zł miesięcznie.
  4. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 56,00 zł miesięcznie.
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi:
  1. dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 20,00 zł miesięcznie.
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 40,00 zł miesięcznie.
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 60,00 zł miesięcznie.
  4. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 80,00 zł miesięcznie. 

Opłata od posiadania psów

Podstawa: Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku o uchyleniu uchwały nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Informujemy, że zgodnie z powyższą uchwałą od 2019 roku na terenie miasta i gminy Prabuty została zniesiona opłata od posiadania psów.