Podatki i opłaty lokalne

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku

Podstawa: Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej w Prabutach

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,95 zł
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 4,80 zł
  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni: 0,50 zł
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni: 3,15 zł
  5. pozostałych od 1 m2 powierzchni: 0,38 zł
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,81 zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej: 23,60 zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 11,18 zł
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,87 zł
  5. gospodarczych służących do celów bytowych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 5,20 zł
  6. garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej: 8,05 zł
 3. Od budowli: 2% ich wartości z wyjątkiem budowli wchodzących w skład infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla których stawka wynosi 0,5%.

Podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty w 2020 roku

Podstawa: Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku

Średnia cena skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok wynosi 52,61 zł za 1 kwintal.


Wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku

Podstawa: uchwały Rady Miejskiej w Prabutach nr XVI/110/2019, XVI/111/2019, XVIII/124/2019, XVIII/125/2019

Za gospodarstwo domowe składające się z:

 • 1 osoby – 20 zł/miesiąc
 • 2 osób – 40 zł/ miesiąc
 • 3 osób – 60 zł/miesiąc
 • 4 i więcej osób – 80 zł/miesiąc

Dla nieruchomości wyposażonych w przydomowy kompostownik oraz gospodarujących wszystkie wytworzone bioodpady na terenie nieruchomości w kompostowniku opłaty wynoszą, za gospodarstwo domowe składające się:

 • 1 osoby – 18 zł/miesiąc
 • 2 osób – 36 zł/miesiąc
 • 3 osób – 54 zł/miesiąc
 • 4 i więcej osób – 72 zł/miesiąc

W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych zostanie wszczęte postępowanie o nałożenie opłat podwyższonych, które wynoszą odpowiednio za gospodarstwo domowe składające się z:

 • 1 osoby – 40 zł/miesiąc
 • 2 osób – 80 zł/miesiąc
 • 3 osób – 120 zł/miesiąc
 • 4 i więcej osób – 160 zł/miesiąc

Stawka dla nieruchomości rekreacyjnych wyposażonych w domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno – wypoczynkowych stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 169 zł/rok. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych zostanie nałożona opłata w wysokości 338 zł/rok.

Stawka opłaty na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność hotelarska (np. hotel, agroturystyka) opłata stanowi iloczyn zużycia wody za rok ubiegły x wysokość stawki, która wynosi 6 zł. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych wysokość stawki wynosi 12 zł.

Na nieruchomościach niezamieszkałych wysokość opłaty stanowi iloczyn ilości pojemników x stawka opłaty za pojemniki:

 • Worek (na odpady segregowane) 120 l. – 8 zł./miesiąc
 • Pojemnik 110 l – 5,40 zł/miesiąc
 • Pojemnik 120 l – 5,90 zł/miesiąc
 • Pojemnik 240 l – 11,80 zł/miesiąc
 • Pojemnik 400 l – 19,70 zł/miesiąc
 • Pojemnik 1100 l – 54,00 zł/miesiąc

W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych wysokość stawki wynosi odpowiednio:

 • Worek 120 l – 16 zł/miesiąc
 • Pojemnik 110 l – 10,80 zł/miesiąc
 • Pojemnik 120 l – 11,80 zł/miesiąc
 • Pojemnik 240 l – 23,60 zł/miesiąc
 • Pojemnik 400 l – 39,40 zł/miesiąc
 • Pojemnik 1100 l – 108,00 zł/miesiąc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=getfile&id=8101


Opłata od posiadania psów

Podstawa: Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku o uchyleniu uchwały nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Informujemy, że zgodnie z powyższą uchwałą od 2019 roku na terenie miasta i gminy Prabuty została zniesiona opłata od posiadania psów.