GPG.6733.7.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2024

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 marca 2024 r., złożonego przez Pana Dariusza Chmurę, reprezentującego firmę ELVEN Sp. z o.o., ul. Ks. Andrzeja Klimuszki 23, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 20.05.2024r. została wydana decyzja nr 6/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem, na części działki nr 288/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
KRZYSZTOF NIZIAŁEK

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-05-20
Data publikacji:2024-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:111