GPG.6220.9.2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2024

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 05.07.2024r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

Działając na podstawie art. 79, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094), zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.9.2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

Postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo wszczęte zostało na wniosek z dnia 21.11.2023r. złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty w dniu 23.11.2023r. przez Earth Energy Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A 99-314 Krzyżanów. Organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. Organami władnym do wydania opinii w kwestii konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia były: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, PGW Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Na podstawie wydanych przez powyższe organy opinii Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 31.01.2024r. wydał postanowienie GPG.6220.9.2023 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanej do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o opinię w kwestii realizacji przedsięwzięcia.

W związku z wszczęciem postepowania z udziałem społeczeństwa informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy - w terminie 30 dni, licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:

 1. wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. wymagane przez przepisy:
  1. postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
  2. stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w pok. Nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania składać można:

 1. w formie pisemnej - w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: sekretariat@prabuty.pl

Organem władnym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 05.07.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 05.07.2024r. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kleczewo, Raniewo, Stary Kamień i Kołodzieje oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Krzysztof Niziałek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-07-05
Data publikacji:2024-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21